Logo of University of Pécs

MAalkalmazott nyelvészet_hu

More information

btk.pte.hu/..lmazott-nyelveszet-mesterszak 

Overview

Rövid leírás
A szakra olyan jelentkezőket várunk, akiket érdekelnek az első- és második nyelvelsajátítási, kétnyelvűségi kutatások; a nyelvi szocializáció, a civil és a politikai szféra számára egyaránt érdekes médianyelvészeti elemzések és a tanulmányok doktori képzésben történő folytatása.

Képzés célja
olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti és nyelvészeti kutatás-módszertani ismereteik birtokában képesek a társadalom bármely szegmensében felmerülő nyelvi problémákhoz kapcsolódó igények kielégítésére, ezek kezelésére, aktuális társadalmi igények szerinti alakítására, fejlesztésére. Előmozdítják a társadalmi szintű információáramlást, segítve ezzel az információhoz való jutáshoz fűződő jogot. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Programme structure

Főbb témakörök: lingvisztikai részdiszciplínák [a nyelvleírás elmélete, leíró nyelvtani ismeretek (fonetika-fonológia, grammatika, morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, szemantika, pragmatika, diskurzuselemzés, kontrasztív nyelvészet, nyelvtipológia, a nyelvészeti kutatások módszertana, a nyelvtudomány, alkalmazott nyelvészet története, nyelvészeti alkalmazások, nyelvészeti statisztika] 18-22 kredit;
általános alkalmazott nyelvészeti szakmai ismeretek 28-36 kredit:
- nyelv és gondolkodás: pszicholingvisztika, első- és második nyelvelsajátítás, neurolingvisztika, alkalmazott pszicholingvisztika, kétnyelvűség;

- nyelv és társadalom: szociolingvisztika, nyelvpolitika, nyelvi jogok, kétnyelvűség, alkalmazott szociolingvisztika, kommunikációelmélet (interperszonális, társadalmi, intézményi); internet- és médiakommunikáció;

- a nyelvi kód: számítógépes nyelvészet, korpuszlingvisztika, az írott nyelv, netnyelvészet;

álasztás szerinti szakmai modul 38-46 kredit:
- nyelv és gondolkodás: neurolingvisztika, két- és többnyelvűség, jelnyelv, a nyelvi teljesítmény mérése, értékelése, nyelvi ontogenezis;

- nyelv és társadalom: etnolingvisztika, nyelvészeti antropológia, ökolingvisztika, verbális agresszió, nyelvi kontaktusok, nyelvtervezés, hungarológiai ismeretek, szaknyelvek;

- a nyelvi kód: terminológia, nyelvtechnológia

A szakképzettséghez szükséges követelmények mindhárom témakör ismeretköreiből teljesíthetők.

Sponsor logo
Sponsor logo