Logo of Hungarian University of Sports Science

PhDDoctoral School of Sport Sciences [Health Science]

More information

english.tf.hu/school-of-doctoral-studies 

Overview

The Doctoral School of Sport Sciences pursues its activities at the University of Physical Education as the only one of its kind in the field of sports in Hungary. The Doctoral School embraces the whole field of sport sciences. In 2014, the Semmelweis University Doctoral School of Sport Sciences was transferred to a new institution set up under the name of Doctoral School of Sport Sciences at the University of Physical Education. Today, there are more than a hundred doctoral students in the three scientific programs. These students work under the supportive guidance of accredited supervisors of the Doctoral School. The knowledge of the experienced professors and dedicated supervisors has a great impact on the research work of our students.

The doctoral school offers two forms of education, full-time and part-time training, and scholarships are available for full-time candidates. As for its organizational structure, the Doctoral School of Sport Sciences is an autonomous body of TE, controlled by the Council of the Doctoral School and the Doctoral Council of the University. The program offers three subprograms:

• Training and Adaptation
• Physical Training, Regulation, Metabolism
• Sport and Social Sciences

Due to its interdisciplinary nature, the Doctoral School needs to possess all the infrastructural conditions required by the disciplinary characteristics of both the Natural and Social Sciences. The foundation of the Research Institute of Sport Sciences has greatly improved its infrastructural condition, thus the University of Physical Education has world-standard research conditions in certain fields.

Our laboratories provide a basis for the researches in natural sciences, where the majority of PhD student research projects are, and our students can also use the laboratory facilities at the Faculty of Medicine of Semmelweis University.

Owing to the widespread relations of TE with other Hungarian and international universities, the University intends to further improve its storehouse of available research methods. The Doctoral School has several foreign supervisors within the framework of the Erasmus Program, and the invaluable contribution of these experts improves the quality of the training.

The research topics accurately describe the vivid and interdisciplinary character of the professional work carried out in the different doctoral programs. In addition, there are number of courses announced for the students with the freedom of individual study plans. Doctoral studies at the University of Physical Education consist of two sections. In the first two years, the aim is to train students to become scientists through coursework and research activities. In the second two-year section, students are provided with the opportunity to evaluate the results of experiments and publish them in acknowledge scientific journals. During this part, students are required to pass a complex examination and to write and defend a dissertation. If all the administrative prerequisites and academic requirements are met, our students can skip the first part and directly enter the second part. In any case, ensuring the high quality of our students’ education is our priority.

The entrance panel evaluates a candidate in the entrance interview based on the candidate’s a) previously gained professional achievements, and b) knowledge and aptitude exhibited during the interview. The advantageous factors are: experience gained in previous scientific activity, lectures attended, published articles, a good plan of research work, high level knowledge of a foreign language necessary for professional work and outstanding study achievements.

A Sporttudományok Doktori Iskola a Testnevelési Egyetemen működik, az egyetlen sporttudomány területén működő doktori iskola hazánkban. Az iskolában folyó doktori kurzusok lefedik a sporttudomány egész területét. Természetesen az oktatók orientációját és a laboratóriumok technikai felszereltségét tükrözik a speciális kurzusok. Az iskolában a doktori képzés két természettudományi és egy társadalomtudományi program keretében zajlik, amelyek megfelelnek egyrészt a sportpedagógia, sportszociológia, sportpszichológia, sportmanagement, másrészt a sportbiológia, sportélettan, sportegészségtan, sportorvostan igényeinek. A MAB plénuma a 2004/10/IV.2. sz. határozatával a tudományági elnevezése Sporttudományok lett a Nevelés- és Sporttudományok helyett. A Doktori Tanács 2014-ben a Semmelweis Egyetemről történt leválás után alakul újjá. Tagjai a programvezetők, törzstagok, témavezetők, valamint 1 fő DÖK képviselő.

A doktori iskola tudományágának interdiszciplináris jellege miatt mindazon infrastrukturális feltételekre szükség van, amelyek mind a természettudományokat, mind a társadalomtudományokat jellemezik. A TF alapvetően rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek lehetővé teszik a doktori iskola munkáját. A Sporttudományi Kutatóintézet megalakítása jelentősen javította az infrastrukturális feltételeket, és így bizonyos területeken világszínvonalú kutatási feltételekkel rendelkezünk. A természettudományi témák kutatásához az alábbi laboratóriumokkal rendelkezünk: Terhelésélettani laboratórium, Sporttudományi Kutatóintézet, Biomechanika laboratórium, Pszichofiziológiai laboratórium. A hallgatók kutatásának zöme az említett laboratóriumokban folyik, de lehetőségünk van a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara laboratóriumainak kapacitását is kihasználni. Kiterjedt kapcsolataink révén más hazai és külföldi egyetemekkel kollaborálva igyekszünk tovább növelni az elérhető kutatási módszerek tárházát.

Programme structure

The work and progress of PhD students in order to acquire the degree shall be measured in credit points (study units). In PhD training credit points can be gained by learning the course material, fulfilling the requirements of each subject, doing research work or teaching.
As per the Higher Education Act, 240 credits must be gained in the doctoral training, i.e. 30 credit points per each semester, the composition of which is determined by EDT.

The 240 credit points can be gained in 8 semesters. If law permits, an exemption can be made by EDT on individual request; in such cases the 240 credit points may be gained in fewer semesters, too. The 240 credit points are a condition for obtaining an absolutorium (certificate of completion). During the PhD training period educational, research and teaching credit points can be attained. Official acknowledgment of the acquired educational, research and teaching credit points may take place only once, at the closure of each semester. Acknowledgment of 30 credit points is a requirement for the official recognition of a semester.

The measurement of the educational requirements is the study unit (educational credit point). One study unit – which in case of PhD courses is already indicated – is equivalent to 14 hours of lecture or practical class performance tested and evaluated. Courses can be organised in blocks, within one semester or by exceeding the semester boundaries. One credit can be recognised by performing a two times 7 hours’ course as well. The credit points must be acknowledged (accredited) in the semester in which the student’s performance was tested and evaluated.

During the training, the student must accomplish at least 16 credit points (study units). 5 study units out of these must be gained in obligatory subjects of choice. The Departmental Doctoral School (DI) Council may specify the completion of a maximum of a further 8 study units. The remaining study units may be obtained from courses or other undertakings (e.g. lecture series) of the students’ choice, approved by the University Doctoral Council (EDT). Half of the total credit points must be obtained by participating in the courses announced by the University.

A doktori képzésben összesen 240 kreditpontot kell összegyűjteni, azaz szemeszterenként legalább 30 kreditpontot kell szerezni. A 240 kreditpont megszerzése az abszolutórium megszerzésének a feltétele. A doktori képzés során képzési (tanulmányi), kutatási és oktatási kreditpontokat lehet szerezni.
A 2016. szeptember 1-től jogviszonyt létesítők esetében: 16 kredit, minimálisan 5, maximálisan 8 féléven át igazolt kutatómunka és összesen 240 kredit megszerzése szükséges a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez, amelyet az EDT elnöke hitelesít aláírásával.

A tanulmányi követelmények mértéke a tanegység (tanulmányi kreditpont). Egy tanulmányi – kurzusok esetében adott – tanegység 15 tanórás előadási és/vagy gyakorlati anyagával egyenértékű, számon kért és értékelt teljesítmény. A kurzusokat lehet tömbösítve, egy szemeszteren belül, vagy szemesztereket átívelően szervezni. Egy kreditet két 8 órás kurzus elvégzésével is el lehet ismerni. A kreditet abban a szemeszterben kell elismerni, amelyben a vizsgát teljesítették.

A doktori képzésben a tanulmányi kreditpontokat a kurzusként felvett tárgyak sikeres elvégzése után lehet megszerezni. A minősítés háromfokozatú, vagy ötfokozatú skála szerint történik. A kreditpontok jóváírásának feltétele az elégséges (megfelelt) vagy annál jobb vizsgajegy. Az elérhető kreditpontok számát a kurzus meghirdetésekor, illetve a kurzus felvétele előtt közölni kell. A kurzust lezáró vizsgán megszerzett érdemjegy a megszerezhető kreditpontok számát nem befolyásolhatja.
A képzés során a hallgatónak legalább 16 tanulmányi kreditet (tanegység) kell teljesítenie. Ebből legalább 5 tanegységet kötelezően választható tárgyakkal kell megszerezni. A témavezető további, legfeljebb 8 tanegységig előírhatja –lehetőleg a képzés megkezdése előtt – hogy a doktorandusz mely foglalkozásokon vegyen részt. A többi tanegység az EDT által jóváhagyott bármely kurzus, tanfolyam, előadássorozat elvégzésével is megszerezhető. A tanulmányi kreditpontoknak legalább felét az Egyetem által meghirdetett kurzusokon kell megszerezni.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Sponsor logo
Sponsor logo