More information

tatk.elte.hu/szakok/alap/szocialismunka 

Overview

A szociális munka dinamikus, változatos, kihívásokkal teli szakma, melyre a társadalmi-gazdasági fejlődéssel párhuzamosan egyre nagyobb igény mutatkozik. Elsősorban kiszolgáltatott társadalmi csoportokkal foglakozik, nekik nyújt szükségletalapú szolgáltatást szociális és életvitelbeli problémáik megoldásában.

Szociális munkásokat alkalmaznak a családsegítő és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben, nevelési tanácsadókban, a hajléktalan ellátás, az egészségügy területén, időseket ellátó otthoni és intézményi szolgálatokban, a szegénység és társadalmi kirekesztődés kezelésében, a fogyatékkal élők ellátásában, drogambulanciákon, és a büntetés-végrehajtás területén, Magyarországon és külföldön, állami, üzleti alapon működő, önkormányzati, civil és egyházi intézményekben.

A képzés célja, hogy mindezen területen használható elméleti és gyakorlati tudást adjon a diákok kezébe, felkészítse őket arra, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevő emberek, családok, csoportok és közösségek társadalmi helyzetét, motivációt, szükségleteit illetően képesek legyenek a helyzetfelismerésre és a megfelelő segítő módszerek alkalmazására. Az ehhez szükséges magas szintű társadalomtudományi, pszichológiai és jogi tudást, valamint a szociális munka elméletének és gyakorlatának ismereteit nyújtja a képzés. A diákok tanulmányaik során jelentős időt töltenek terepen: önkéntes munkát végeznek, részt vesznek szakmára felkészítő, személyiség- és készségfejlesztő sajátélményű gyakorlatokon és külső terepeken, szociális szolgáltatásokban megszervezett szakmai gyakorlatokon.

Kapcsolattartó:
Nemzetközi Iroda, Bagi Eszter Borbála
E-mail: international@tatk.elte.hu

Programme structure

Képzési és kimeneti követelmények

Career opportunities

A végzettséggel megcélozható állások

  • Szociális munkás: egyéneknek, családoknak és más közösségeknek nyújt támogatást szociális és személyes problémáik megoldásában. A szakosított szociális munkás az egészségügy, az igazságügy, a menekültügy, a büntetés végrehajtás vagy a munka- és pályatanácsadás területén tevékenykedhet.
  • Szociális gondozó: szociális intézményekben vagy otthoni környezetben gondozza és ápolja a fogyatékosságuk, egészségi állapotuk vagy életkoruk miatt rászoruló embereket. Segíti őket a háztartási munkák elvégzésében, tisztálkodásban, táplálkozásban, gyógyszerszedésben és kapcsolatot tart a háziorvossal.
  • Szenvedélybeteg-gondozó: a szenvedélybeteg ellátást igénybe vevőket segíti függőségük leküzdésében. Feltárja sajátos szükségleteiket, közreműködik a gondozási, ápolási folyamat megtervezésében, megvalósításában, részt vesz az esetmenedzselési folyamatokban és az utógondozásban.
  • Gerontológus: az időskorúakat támogatja önállóságuk megőrzésében, érzelmi jóllétük fenntartásában, kiszolgáltatottságuk csökkentésében. Az egyéni egészségi és pszichés állapot alapján megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási és foglalkozási terv kidolgozásában.
  • Családgondozó: ép és sérült családok esélyteremtését segíti legfőképpen a gyermek érdekében. Terápiás módszerekkel felszínre hozza a problémákat és mozgósítja a megoldásukhoz szükséges belső erőforrásokat, támogatja a családon belüli érzelmi kapcsolatok javulását, a változásokat, az otthoni és iskolai integrációt.
  • Gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző: a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások, támogatások, segélyek, szolgáltatások köréről, a hozzájutás feltételeiről, jogorvoslati lehetőségeiről és a hatóságok működési rendjéről ad tájékoztatást.

Ahol az oklevél még hasznos lehet

  • Szociálpolitikus: munkája a szociális intézményekkel való kapcsolattartásból és hátrányos helyzetű csoportok vizsgálatából áll. Többnyire irányítói feladatkört lát el: tervezi, szervezi és felügyeli a problémákkal küzdők segítését, az anyagi támogatások, juttatások elosztását.
  • Mentálhigiénikus: egészségnevelési, életvezetési tájékoztatást ad, részt vesz a szűrővizsgálatok népszerűsítésében. Segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők pszichés stabilitásának megőrzésében, önvédelmi technikáik megerősítésében.
Apply now! Academic year 2024/25
This intake is not applicable

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2024/25
This intake is not applicable

Application deadlines apply to citizens of: United States

Sponsor logo
Sponsor logo