Logo of Hungarian University of Agriculture and Life Sciences

BAmezőgazdasági mérnöki (Gödöllő)_hu

More information

archive.godollo.uni-mate.hu/..-mernoki-bsc 

Overview

A képzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik a mezőgazdaság gyakorlati műveléséhez kellő intelligenciával, széleskörű természettudományi-, műszaki-, mezőgazdasági- és gazdasági ismeretekkel rendelkeznek. A mezőgazdasági termelés, feldolgozás és gazdálkodás szaktudományaiban általános jártassággal rendelkeznek, emellett egy-egy szűkebb szakterület ismerői, akik alkotó módon tudják ismereteiket a gyakorlatban alkalmazni. Felkészültségük alapján képesek önálló gazdálkodásra, a mezőgazdasági ágazatokban használatos korszerű technológiák alkalmazására, piacképes mezőgazdasági termékek előállítására és forgalmazására, vállalkozások létrehozására és működtetésére, valamint a mezőgazdasághoz kapcsolódó kereskedelmi és gazdasági folyamatok elemzésére és irányítására. Meglévő tudásanyaguk birtokában alkalmasak a mesterképzésben (MSc) és szakirányú továbbképzésben további tanulmányok folytatására

1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági mérnöki (Agricultural Engineering)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
szakképzettség: mezőgazdasági mérnök
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agricultural Engineer
3. Képzési terület: agrár

4. A képzési idő félévekben: 7 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kredit

a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-40 százalék)
a szakdolgozat elkészítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit
a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 621

7. Az alapképzési szak képzési célja és szakmai kompetenciák

A képzés célja mezőgazdasági mérnökök képzése, akik általános természettudományi ismeretekre alapozott mezőgazdasági, műszaki és gazdasági tudás birtokában vannak, Európai Uniós ismeretekkel, továbbá megfelelő szintű gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a termelés közvetlen irányításához, valamint egy adott gazdaságban alkalmazott technológiai folyamatok szükség szerinti módosításához, illetve új technológiák bevezetéséhez. Felismerik az élelmiszerláncban betölthető szerepköröket. Munkájuk során olyan megoldásokat keresnek és részesítenek előnyben, amelyek a társadalom és az egyének egészségét támogatják, illetve a környezet védelmét is szem előtt tartják. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

Szakfelelős:
prof. Dr. Gyuricza Csaba

Kontakt személy:
ballane.erdelyi.marta@uni-mate.hu

Növénytermesztési Tudományok Intézet
novenytermesztes@uni-mate.hu