More information

gtk.szie.hu/..zdalkodasi-es-menedzsment-ba 

Overview

A képzés célja olyan vállalati közgazdászok képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek, vállalkozások és intézmények folyamatainak, tevékenységeinek tervezésére, elemzésére, a vállalati erőforrásokkal, termelési tényezőkkel való gazdálkodás, ill. a vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második, mester ciklusában történő folytatásához, ill. alapokat biztosít a későbbi doktori képzésre (PhD) is.

A képzés tantárgyai modulokba csoportosíthatók, amelyek a következők:

módszertani alapozó modul (gazdasági matematika, statisztika, informatika),
elméleti-gazdaságtani alapozó modul (mikro- és makroökonómia, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságtörténet),
nemzetgazdasági és társadalomtudományi modul (Európai Uniós ismeretek, gazdaságpszichológia, filozófia, gazdaságpolitika),
üzleti alapozó modul (vállalatgazdaságtan, marketing, vállalati pénzügyek, számvitel, szervezés és vezetés, emberi erőforrás menedzsment, termelés‑ és szolgáltatásmenedzsment, vállalati információs rendszerek és jogi ismeretek).
A Gazdálkodási és menedzsment (BA) alapszak közös modulja a következő tantárgyakból áll: üzleti kommunikáció, marketingmenedzsment, üzleti etika, stratégiai tervezés és menedzsment, kontroling, elemzés, szervezeti magatartás, gazdasági informatika, minőségmenedzsment, pénzügyi jog, kis- és középvállalkozások menedzsmentje, döntéselmélet.

Az alapozó tanulmányok fontos része a kétféléves üzleti nyelv és különböző készségfejlesztő tantárgyak (prezentációs technikák, karriertervezés, személyiségfejlesztő és kommunikációs tréning) teljesítése is.

Az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása mellett, a képzés utolsó két félévében szakirányi specializációra nyílik lehetőség. A Gazdálkodási és menedzsment alapszakon az elfogadott szakirányok a következők:

Ellátási lánc menedzsment,
Üzletviteli menedzser


Szakfelelős:
Dr. Illés B. Csaba
egyetemi tanár
illes.balint.csaba@uni-mate.hu