More information

btk.ppke.hu/..odapedagogus-es-tanitokepzes 

ppke.hu/diaszpora 

Overview

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik ismerik és értik a társadalmi változások, a közoktatás és az óvodai nevelés összefüggéseit; a tartalmi szabályozás dokumentumait. Ismerik az óvodás korú gyermek személyiségének fejlődési sajátosságait; a nevelés és fejlesztés elméletét, az óvodás korosztály differenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, azok tervezését, módszereit, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait, a családdal való együttnevelés lehetőségeit. Az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges szaktudományos és művészeti ismeretekkel rendelkeznek; elsajátították a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani ismereteket az anyanyelvi nevelés, a játék, a mese-vers, az ének-zene, a vizuális tevékenység, a mozgás és a környezet tevékeny megismerése területén. Ismerik az élményszerű óvodai életmódszervezés lehetőségeit; tájékozottak az egészségre nevelés és a mentális egészség védelmének elvi és gyakorlati kérdéseiben. Ismerik az óvodai mérés, értékelés és minőségfejlesztés elveit, módszereit.
A szakon végzettek ismereteik alkalmazását illetően alkalmassá válnak az óvodás korú gyermekek személyiségfejlődéséhez szükséges feltételek biztosítására, óvodapedagógusi nevelő tevékenység ellátására, kompetenciájukból adódó szakmai lehetőségeik és feladataik felmérésére; problémák felismerésére, azok kritikus elemzésére és konfliktushelyzetek megoldására. Alkalmasak továbbá pedagógiai döntésekre; előítélet-mentesen az inter- és multikulturális nevelésre; a családokkal való együttműködésre; a társintézményekkel, fenntartókkal való kapcsolattartásra; a szakszolgálatokkal szakmai partnerség kialakítására; önálló tanulással és szervezett továbbképzésekkel új kompetenciák elsajátítására.

Hógenburg Tamás
osztályvezető
Nemzetközi Osztály
international.office@btk.ppke.hu