More information

itk.ppke.hu/..ekularis-bionika-mernoki-bsc 

Overview

A bionika a XXI. század egyik legfontosabb új tudományterülete. Az NBIC (nano-bio-info-cogno) rövidítéssel is jelölt ágazat annak felismeréséből született, hogy a nanotechnológia, információs technológia és biotechnológia együttes alkalmazásával az orvosbiológiai megközelítések, berendezések és terápiás eljárások újfajta minősége jöhet létre. A számítási eljárások fejlődése, a mesterséges intelligencián alapuló módszerek terjedése, a nanoméretű eszközök mérnökségét lehetővé tévő fizikai és biológiai eljárások tökéletesedése és összefonódása a szemünk előtt zajlik. Ez alapjaiban változtatja meg már a jelen, de még inkább az elkövetkező évtizedek emberének egészséghez, életminőséghez és az élő környezethez való viszonyulását. A PPKE ITK bionikai képzéseinek küldetése a hallgatók felkészítése arra, hogy produktívan járulhassanak hozzá a jövő bionikai jellegű fejlesztéseihez és azok alkalmazásaihoz.

A PPKE ITK-n megvalósított bionikai képzések és kutatások az alábbi négy terület közötti együttműködésen alapulnak:

biológia, kiemelten a molekuláris biológia, az idegtudomány és azok orvosi vonatkozásai,
fizika, ezen belül klasszikus, molekula- és kvantumfizika, valamint biofizika,
kémia, különös tekintettel a biológiai és mesterséges önszerveződő rendszerekre,
• valamint az elektronika és az információs technológia egyes területei.

A bionikai kutatások és mérnöki feljesztések során megjelenő néhány tipikus platform és alkalmazás:
- Hordozható diagnosztikai eszközök, lab-on-a-chip technológiák
- Agy-számítógép interfészek
- Intelligens protézisek és egyéb életminőség-javító eszközök
- Orvosi képalkotó technikák, képfeldolgozás és -kiértékelés
- Szuperrezolúciós mikroszkópia
- Bioinformatika, genomi adatbányászat
- Rendszerbiológiai modellezés
- Molekuláris diagnosztika és személyre szabott terápiák
- Biotechnológia és géntechnológia

Bővebben a szakról

Programme structure

A Molekuláris bionika mérnöki BSc képzés oktatási nyelve a magyar, az ötödik szemeszter kivételével, amikor a hallgatók minden tárgyat angolul tanulnak.

A Semmelweis Egyetemmel közös képzés négy alapvető tudományágra épül:
● molekuláris biológia;
● elektromágnesesség a nanométer- és mikrontartományban;
● számítástechnikai-elektronikai alapok;
● neurobiológia.

Az itt végzett hallgatók egyaránt otthonosan mozognak az élő és élettelen természettudományok és az informatika-elektronika világában is. Elhelyezkedhetnek az orvosi műszergyártás, a molekuláris diagnosztika, a bioprotézisek, a képalkotó berendezések (pl. fMRI, CT), a bio- és nanotechnológia, illetve a rokon iparágak területén, valamint más kapcsolódó területeken (pl. gyógyszeripar, környezet- és közegészségvédelem, katasztrófavédelem, köz- és személyi biztonság, stb.).

A Molekuláris bionika mérnöki BSc szerves folytatását jelentik az angol nyelvű Info-bionika mérnöki MSc, illetve az Orvosi biotechnológia MSc képzéseink.

*A mintatanterv szerinti modulok a következők: *
Természettudományi alapismeretek: 40-60 kredit
Gazdasági és humán ismeretek: 15-25 kredit
Modern fizikai és elektronikai ismeretek: 12-33 kredit
Számítástechnikai ismeretek: 10-20 kredit
Molekuláris biológiai, genetikai és biofizikai ismeretek: 10-24 kredit
Bioinformatikai ismeretek: 4-10 kredit
Idegtudományi ismeretek: 10-25 kredit
További szakspecifikus ismeretek és a mesterképzés felé orientáló tárgyak: max. 15 kredit
Diplomához kapcsolódó tárgyak: 19 kredit

TANTERVI HÁLÓ ÉS RÉSZLETES MINTATANTERV (magyarul)

(A tanterv iránymutatásul szolgál. Évről évre előfordulhatnak kisebb-nagyobb módosítások.)

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo