Logo of University of Pécs

PHDIrodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola [Bölcsészettudomány]_hu

More information

irodalomdoktori.btk.pte.hu 

Overview

A doktori iskola szakmai irányultsága. A PTE IroDI jellegét elsősorban a 19. és 20. századi
magyar irodalom története, a korszerű irodalomelmélet, a diszciplínaközi kutatások,
művészetelméleti kérdések, valamint a dráma- és színházelméleti kutatások határozzák meg.
Ennek megfelelően válogatja meg a hallgatókat, akik számára megfelelő színvonalú.

A témakiíróktól az IroDI vezetése aktív kutatói, publikációs tevékenységet és szakmai
hozzáértést vár el. Noha tudatos a törekvés arra, hogy a hallgatók folyamatos ösztönzésben
részesüljenek, aminek eszköze a számonkérés és a kutatási eredmények nyilvános bemutatása,
gyakran nem elegendő a témavezetői odaadás sem ahhoz, hogy megfelelő eredmény
szülessen. A lemorzsolódásnak sok esetben nem szakmai, hanem gazdasági, pénzügyi háttere
van. A sikeres fokozatszerzést követően nem egy esetben a fiatal doktorált nem tud a
tudományos érdeklődésének, teljesítményének megfelelő kutatói, oktatói állásban
elhelyezkedni.
A publikációs elvárások teljesítéséhez a Doktori Iskola Tanácsa igyekszik olyan fórumokat
biztosítani, amelyek lehetővé teszik a doktoranduszok munkáinak, szakfordításainak
megjelenését. Hasonló a rendeltetése a doktori iskola által szervezett egyetemi, egyetemközi,
hazai és nemzetközi konferenciáknak is.

Programme structure

A szervezett képzés hat szemesztere alatt a hallgatók képzési, kutatási (és részben oktatási) tevékenységgel teljesítik a doktori tanulmányokra előlátott munkamennyiséget, amit a megfelelő rendelet 180 kreditben állapított meg.
A képzés a tantervben foglalt elméleti alapozó modulok és szakmai tárgyak, a tanrendben meghirdetett előadások és szemináriumok keretében, valamint a disszertációs konzultációk keretében folyik. A hat félév alatt teljesítendő kurzusok száma 9, amit 6 disszertációs konzultáció egészít ki. Ez összesen 72 kreditnek felel meg. Az óralátogatás – lehetőség szerint — a képzés első négy szemeszterére összpontosul. Az első négy félév modulokba foglalt anyagát ciklusonként hirdeti meg az Iskola, és ügyel arra, hogy a szervezett képzés ideje alatt minden évfolyam és minden doktorandus számára biztosítsa a modulok teljesítésének lehetőségét.
Egy alkalommal minden doktorandusnak kötelezően teljesítenie kell az alábbi tárgyakat: irodalomelmélet, irodalomtörténet, művészetelmélet – filozófia, kultúraelmélet, társadalomelmélet.
A doktorjelöltek szakmai beállítottságuknak és disszertációtémájuknak megfelelően választanak a szűkebb szakterületüknek megfelelő, választható szaktárgyi modulok közül. Ezek az alábbiak: színházelmélet, dráma- és színháztörténet, európai irodalmak, narratológia és poétika.

Tanulmányi és vizsgarend
A hallgató öszesen öt elméleti alapozó és négy választható szaktárgyi kurzust köteles teljesíteni tanulmányai folyamán.
Az első négy szemeszterben rendszeres óralátogatási kötelezettség van. A kurzusok anyagából a doktorandusok szemeszterenként beszámolnak, vagy vizsgát tesznek. (A beszámolás formái: benyújtott tanulmány, szakfordítás, a programvezető által felkért előadás megtartása graduális kurzus keretében vagy szóbeli vizsga.) A negyedik szemeszter végén a hallgatók terjedelmesebb disszertációfejezet benyújtásával, illetve a konkrét kurzusok által előírt teljesítési formában zárják le a szervezett képzésnek ezt a szakaszát.
A hallgatók hat szemeszteren át disszertációs konzultációk keretében adnak számot kutatási eredményeikről témavezetőiknek, valamint időnként a hallgatók és oktatók előtt. Az 5-6. félévben az előirt kreditek a disszertációs konzultációval és kutatással szerezhetők meg, ha a program tárgyait már eredményesen teljesítette a hallgató.
A teljesített 6. félév után és a megszerzett 180 kreditet követően kérvényezhető az abszolutórium, elindítható a doktori fokozatszerzés folyamata, ami doktori szigorlatból és a doktori értekezés nyilvános vitájából áll.
Az oktatás szerkezete
— Általánosan kötelező, alapozó elméleti kurzusok (5 kurzus választása kötelező, a modul azonban több tantárgyat tartalmaz, 5x5 = 25 kredit)
— Szakmai tárgyak (modulok szerinti választás, programspecifikus elvárások )
(4 kurzus, 4x5 = 20 kredit)
— Disszertációs konzultáció (6 kurzus, 3x4, 3x5 = 27 kredit)
— Kutatási kredit (publikációk, szakfordítás, konferenciarészvétel 6x15 = 90 kredit)
— Kutatócsoportban való részvétel vagy oktatás (lehetőségek: graduális kurzus; külön kutatási vagy szerkesztési feladat vállalása, 18 kredit)

Apply now! Academic year 2024/25
This intake is not applicable

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2024/25
This intake is not applicable

Application deadlines apply to citizens of: United States

Sponsor logo
Sponsor logo