More information

elte.hu/indulo-kepzesek 

Overview

Felvételi vizsga: Igen

Felvételi vizsga formája: Szóbeli

Felvételi vizsga helye: Elektronikusan

A felvételi vizsga és a kiválasztás folyamata:
A Nemzetközi Iroda munkatársa ellenőrzi a jelentkező által beküldött dokumentumokat, majd a jelentkező pályázati anyagát továbbítja a releváns Tanszékre. Az adott Tanszék ellenőrzi a jelentkező dokumentumait, majd felveszi a jelentkezővel a kapcsolatot, és megszervezi a szóbeli vizsgát – vagy elektronikus úton (Skype, MS Teams), vagy személyesen. A vizsga után a Tanszék tájékoztatja a Nemzetközi Irodát a vizsga kimeneteléről.

Kapcsolat:
Mr Rezső Jarmalov
Stipendium Hungaricum koordinátor
stipendiumhungaricum@btk.elte.hu

Előkészítő év: Nincs

Specializációs év: Nincs

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: min. 1

Felvehető ösztöndíjas hallgatók száma: max. 2

Link: btk.elte.hu/ma/diszciplinaris

Felvételi követelmények:
Írásbeli szakasz:
A jelentkezőknek be kell adniuk korábbi vallástudományi tanulmányaik egy-két reprezentatív írását – közöttük szabad bölcsészet alapképzési szak szakirányos végzettséggel rendelkező jelentkezők esetében a szakdolgozatot –, a tervezett (de a későbbiekben még módosítható) mesterképzési szakdolgozat egy-két oldalas vázlatát, az ehhez csatlakozó egy-két oldalas tanulmányi és kutatási tervet, és egy rövid, lista formátumú szakmai önéletrajzot.

Szóbeli szakasz:
A benyújtott írásművek részletes megvitatása; beszélgetés a velük kapcsolatos vallástudományi háttérismeretekből; a mesterképzési és kutatási tervhez szükséges vallástudományi előképzettség felmérése; a jelentkező mesterképzési szakdolgozati tervének bemutatása és megvitatása.

A felkészüléshez kötelező/ajánlott irodalom:
Kötelező olvasmányok:
Biblia (lehetőleg az 1908-as protestáns fordításban): Tóra (Mózes 5 könyve), Ézsaiás próféta könyve, Máté és János evangéliuma, az Apostolok Cselekedetei, a Római levél és a Korinthusi 1. levél, a Zsidókhoz írt levél, Jakab levele, a Jelenések könyve
Korán: 1. és 2. szúra (Simon Róbert fordításában)
Buddha beszédei. (Ford. Vekerdi J.) Helikon, Bp. 1989. (Az első 10 beszéd.)
Rudolf Otto: A szent. (Ford. Bendl. J.) Osiris Kiadó, Bp. 1997. (vagy más kiadás)
Mircea Eliade: A szent és a profán. (Ford. Berényi G.). Európa, Bp. (új kiadás) 2009.

Programme structure

vallástudomány

Career opportunities

karrier

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo