Logo of Eötvös Loránd University

MAtanári [3 félév [gyógypedagógia-tanár]]_hu

More information

barczi.elte.hu 

Overview

GYÓGYPEDAGÓGIA-TANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) BEMUTATÁSA

A képzés részleteiről további információk olvashatók az alábbi linken:

www.barczi.elte.hu/content/gyogypedagogia-tanar-mesterkepzesi-szak-ma-bemutatasa.t.1236

Kapcsolattartó személy

Dr. Márkus Eszter
ELTE BGGYK oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes
email: oktatas@barczi.elte.hu

Mi a célja az új mesterképzésnek?

A képzés célja a gyógypedagógia alapképzés keretében szerzett gyógypedagógus alapvégzettségre (BA) alapozva

a köznevelési intézményekben az inklúziót segítő utazó gyógypedagógusi hálózatban,

az iskolai rendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli szakképző iskola (szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola) Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain,

a felsőoktatásban és a felnőttoktatásban

a gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi tartalmú képzésfejlesztési feladatra, valamint gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismeretek tanítására, segítő szakemberek képzésére, az élethosszig tartó tanulás pedagógiai feladatainak végzésére, illetve a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra képes gyógypedagógia-tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Kinek a jelentkezését várjuk?

Olyan, a gyógypedagógia alapképzés keretében szerzett gyógypedagógus alapvégzettséggel (BA) rendelkező szakemberek jelentkezését várjuk, akik a köznevelés, a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttoktatás különböző területein, intézményeiben gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismereteket tartalmazó képzéseket szeretnének fejleszteni, illetve tanítani; akik jó kommunikációs, szociális és kreatív képességekkel, készségekkel, valamint együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, felelősségtudattal, önismerettel rendelkeznek, és magas szintű szakmai felkészítésben szeretnének részt venni. A képzés eredményeként megszerezhető gyógypedagógia-tanár mestervégzettség (MA) a pedagógusok előmeneteli rendszerében a bértábla szerinti mestervégzettséghez (MA) tartozó bérbesorolásra jogosít.

A szakra való belépéshez szükséges végzettség: a gyógypedagógia alapképzés keretében bármilyen szakirányon szerzett gyógypedagógus alapvégzettség (BA), vagy korábban bármely szakon, szakterületen, szakágon szerzett főiskolai szintű gyógypedagógiai tanári vagy gyógypedagógus oklevél.

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar nyitott a fogyatékossággal élő és tartósan beteg hallgatók fogadására. A Karon működik a Speciális Szükségletű Hallgatók Segítő Testülete (SHST). A kari fogyatékosügyi koordinátorok: dr. Fazekas Ágnes Sarolta, és Tóth Krisztina elérhetősége: 1097 Budapest, Ecseri út 3.,A/23-as szoba, telefon: 358-5579, e-mail: karikoordinator@barczi.elte.hu Az egyéni lehetőségekhez és szükségletekhez leginkább illeszkedő szakirányok megtalálása érdekében javasolt még a képzés megkezdése előtt a személyes konzultáció kari koordinátorokkal valamint a szakirányfelelősökkel és a szaktanszékek munkatársaival, annak érdekében, hogy a jelentkező tanulmányai és karrierútja optimálisan alakulhasson és a hallgató minden szükséges támogatást megkaphasson tanulmányai folytatásához.

Megjegyzések:

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?

igen

M6: in special needs education (at least 180 credit)
F6: 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar ma nemcsak az egyetlen olyan gyógypedagógiai felsőoktatási intézmény, amely mind a nyolc fogyatékossági területre képez szakembereket – autizmus spektrum pedagógiája szakiránya BA-szinten egyedülálló Európában –, hanem egyben a gyógypedagógia meghatározó hazai kutatóhelye, tudományos műhelye és a tudományos közélet számottevő szereplője. A Kar a változásokban rejlő pozitív lehetőségek kiaknázása érdekében aktív kapcsolatot tart fenn a magyarországi gyógypedagógus-képzésben részt vevő felsőoktatási intézményekkel. Folyamatosan alakítja az együttműködések tartalmi és szervezeti kultúráját azzal a célkitűzéssel, hogy szinergiát biztosítson a képzőhelyek kapcsolati rendszereiben.
Az Európai Felsőoktatási Térhez való csatlakozás miatt különösen fontos a célzott kapcsolattartás az európai, gyógypedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményekkel, amely az egyik további mozgatórugója a Karon zajló képzésfejlesztési folyamatnak. A 2012-ben alakult Gyógypedagógiai Továbbképző Központ, a fogyatékossággal élő személyek szükségleteit, az erre épülő tágabb értelemben vett szakmai igényeket, valamint a munkaerőpiaci folyamatokat szem előtt tartva alakítja továbbképzési portfólióját, annak érdekében, hogy a Kar stratégiai céljaihoz illeszkedő széleskörű és színvonalas továbbképzési kínálattal álljon az érdeklődők rendelkezésére.

A hagyomány és az innováció teljes összhangja

Több mint 110 éve a világ első gyógypedagógus-képző felső iskolájaként intézményünk egyszerre őrzi hagyományait és újul meg folyamatosan, tartja vezető szerepét hazánk és a kelet-közép-európai régió pedagógusképző intézményei között, járul hozzá az ország legnépszerűbb tudományegyetemének kiemelkedő teljesítményéhez. Karunk történetének és szakmai szerepvállalásának hagyományosan része az intenzív nemzetközi kapcsolatok építése és ápolása, mellyel a hazai gyógypedagógiai, fogyatékosságtudományi képzés és kutatási potenciál versenyképességét kívánjuk erősíteni Európában és világszerte.

Európában és a közép-kelet-európai régióban egyedülálló sokszínű és sokszintű képzési kínálat

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Európában egyedülálló sokszínű és sokszintű képzési programokat kínál. A nyolc féléves gyógypedagógus képzés nyolc szakiránya egyedülálló és kiemelkedő Európában és a régióban. A ráépülő mesterképzések, valamint a gyógypedagógiai doktori programban való részvételi lehetőség a teljes tanulmányi életutat biztosítja.

Gyakorlatorientált képzés

A különböző profilú gyakorlatok során a hallgatóknak lehetőségük nyílik, hogy megismerjék a gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismeretek oktatásának kereteit, illetve az ilyen tartalmú képzések fejlesztésének módszertanát.

Pezsgő tudományos közélet

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar aktív szereplőként igyekszik lehetőséget teremteni egyrészt a kari vélemények és tapasztalatok, másrészt pedig a civil, egyházi és állami fogyatékosságügyi politikák és innovatív fejlesztések bemutatására, szakmai viták generálására. Számos konferenciának, szakmai műhelynek ad otthont a Kar. A nyolc szakirányhoz illeszkedő tudományos tevékenység a tudományos műhelyek megközelítőleg 30, jelenleg futó kutatási projektjében, valamint individuális kutatómunkákban jelenik meg.

Kutatás, fejlesztés és innováció – folyamatos mozgásban

A Kar a gyógypedagógiai és fogyatékosságtudományi területen zajló nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs programokban is részt vesz. Oktatóink, kutatóink, munkatársaink számos nemzetközi szervezet tevékenységét mozdítják elő, K+F+I hálózatok aktív tagjaiként gazdagítják a gyógypedagógia és fogyatékosságtudomány eredményeit, elősegítve ezzel a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok és fogyatékossággal élő felnőttek társadalmi inkluzióját. Bilaterális szerződéseink illeszkednek az Erasmus+ University Charter elvárásaihoz, kapcsolataink a kölcsönösségen és a minőségi együttműködésen alapulnak.

Szerteágazó nemzetközi lehetőségek

A nemzetköziesítés dimenziója több területen keresztül hatja át a kar tevékenységeit a stratégiai kutatás- és képzésfejlesztési szinttől, a középtávú gyógypedagógiai és fogyatékosságtudományi innovációk megtervezésén és megvalósításán keresztül, egészen a mindennapokban megvalósuló, tényekre épülő tanulásszervezési, oktatási, módszertani munkáig.

ELTE Youtube csatorna:
www.youtube.com/user/ELTEfilm/

Az ELTE Arcai: Stefanik Krisztina pszichológus, autizmus-szakértő
www.youtube.com/watch?v=GvLKQtlWUHI
készült:2017

Az ELTE Arcai: Zászkaliczky Péter gyógypedagógus
www.youtube.com/watch?v=yl4TgtgWoZM
készült:2018

Programme structure

GYÓGYPEDAGÓGIA-TANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) BEMUTATÁSA

A képzés részleteiről további információk olvashatók az alábbi linken:

www.barczi.elte.hu/content/gyogypedagogia-tanar-mesterkepzesi-szak-ma-bemutatasa.t.1236

Milyen ismereteket sajátíthat el?

Az első két félév alatt a képzés fókuszában a gyógypedagógiai és a fogyatékosságügyi tartalmú képzésfejlesztés, illetve a gyógypedagógiai és a fogyatékosságügyi ismeretek tanításához szükséges ismeretek állnak. A hallgatók megismerik a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttoktatás intézményrendszerét, szabályozását, a tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés módszertanát, a különböző képzési programok (ide értve a pedagógus- és szociális továbbképzési programokat is) állami minősítésének lépéseit, a felnőttoktatás módszertanát. Megismerik továbbá azon célcsoportoknak (tanulóknak, hallgatóknak, képzések résztvevőinek) az életkor-specifikus jellemzőit, akiknek gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismereteket fognak tanítani. Ismereteket szereznek a gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi tartalmú tárgyak, ismeretek tanítása-tanulása során fejlesztendő speciális kompetenciákról; a gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismereteknek a tanulók, hallgatók és felnőttek személyiségfejlődésében, a környezet átalakításában betöltött szerepéről és lehetőségeiről. Megismerik a gyógypedagógiai és a fogyatékosságügyi ismeretek tanításának céljait, feladatait; képessé válnak reflektíven, önállóan, etikusan állást foglalni a fogyatékos embereket érintő szakmai kérdésekben.

A képzés harmadik féléve összefüggő szakmai gyakorlat, melyet olyan köznevelési, szakképzési, felsőoktatási vagy felnőttoktatási intézmény(ek)ben, szervezeteknél, pedagógus- vagy szociális továbbképzés keretében kell eltölteni, ahol gyógypedagógiai és/vagy fogyatékosságügyi ismeretek tanításában lehet gyakorlatot szerezni, ilyen képzési programok, tanegységek tartalmi kidolgozására vagy akkreditáltatására, tananyag fejlesztésére nyílik lehetőség. A köznevelés területén kiemelt cél az utazó gyógypedagógusi hálózatban a többségi pedagógusokkal való együttműködés keretében szervezett gyakorlat megvalósítása. Ilyen képzés továbbá pl. a szakképzés keretében a pedagógiai, a szociális (gyermekvédelmi) vagy az egészségügyi szakmacsoportokba tartozó, OKJ szerinti szakmákra történő felkészítés. A felsőoktatásban ide sorolható pl. a pedagógusképzési (pl. óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógia), a bölcsészettudományi (pl. pedagógia, pszichológia) vagy a társadalomtudományi (pl. szociális munka, szociálpedagógia) képzési területen szervezett felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzés, szakirányú továbbképzés vagy a felnőttoktatás keretében akkreditált és gyógypedagógiai/fogyatékosságügyi tartalmú képzés.

Career opportunities

GYÓGYPEDAGÓGIA-TANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) BEMUTATÁSA

A képzés részleteiről további információk olvashatók az alábbi linken:

www.barczi.elte.hu/content/gyogypedagogia-tanar-mesterkepzesi-szak-ma-bemutatasa.t.1236

Hol lehet elhelyezkedni gyógypedagógia-tanár mestervégzettséggel?

Magyarországon a gyógypedagógiai, fogyatékosságügyi ismeretek oktatására – az Országos Fogyatékosságügyi Programban rögzített célok szerint – gyakorlatilag valamennyi olyan köznevelési helyzetben, illetve szakképzési, felsőoktatási és felnőttoktatási képzési programban szükség lehet, amelyek célja olyan szakemberek kibocsátása, akik közvetve vagy közvetlenül fogyatékos gyermekekkel, tanulókkal vagy felnőttekkel kerülhetnek kapcsolatba; akik számukra terveznek vagy szerveznek szolgáltatásokat, terveznek vagy forgalmaznak árukat.

Sponsor logo
Sponsor logo