More information

barczi.elte.hu 

Overview

GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK BEMUTATÁSA

A képzés részleteiről további információk olvashatók az alábbi linken:

barczi.elte.hu/content/gyogypedagogia-alapkepzesi-ba-szak-bemutatasa.t.257?m=87

Kapcsolattartó személy

Dr. Márkus Eszter
ELTE BGGYK oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes
email: oktatas@barczi.elte.hu

Mi a képzésünk célja?

Olyan gyógypedagógusok képzése, akik rendelkeznek a gyógypedagógia és határtudományai (orvostudomány, pszichológia, pedagógia, szociológia) korszerű ismereteivel és mindazzal a szakterületi és gyakorlati tudással, melyet felhasználva képesek segítséget nyújtani a fogyatékos emberek számára, az ő fejlesztésük, rehabilitációjuk és társadalmi integrációjuk érdekében. Képesek választott szakirányukon, szakirányaikon a sérült, fogyatékos, akadályozott emberek szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára.

Kinek a jelentkezését várjuk?

Olyan leendő hallgatók jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a sérült, fogyatékos, akadályozott
emberek és a számukra biztosítandó segítségnyújtás lehetőségei iránt, akik jó kommunikációs,
szociális és kreatív képességekkel, készségekkel, valamint együttműködő, kapcsolatteremtő
képességgel, felelősségtudattal, önismerettel rendelkeznek, és magas szintű szakmai
felkészítésben szeretnének részt venni.

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar nyitott a fogyatékossággal élő és tartósan beteg hallgatók fogadására. A Karon működik a Speciális Szükségletű Hallgatók Segítő Testülete (SHST). A kari fogyatékosügyi koordinátorok: dr. Fazekas Ágnes Sarolta, és Tóth Krisztina elérhetősége: 1097 Budapest, Ecseri út 3.,A/23-as szoba, telefon: 358-5579, e-mail: karikoordinator@barczi.elte.hu
Az egyéni lehetőségekhez és szükségletekhez leginkább illeszkedő szakirányok megtalálása érdekében javasolt még a képzés megkezdése előtt a személyes konzultáció kari koordinátorokkal valamint a szakirányfelelősökkel és a szaktanszékek munkatársaival, annak érdekében, hogy a jelentkező tanulmányai és karrierútja optimálisan alakulhasson és a hallgató minden szükséges támogatást megkaphasson tanulmányai folytatásához.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar ma nemcsak az egyetlen olyan gyógypedagógiai felsőoktatási intézmény, amely mind a nyolc fogyatékossági területre képez szakembereket – autizmus spektrum pedagógiája szakiránya BA-szinten egyedülálló Európában –, hanem egyben a gyógypedagógia meghatározó hazai kutatóhelye, tudományos műhelye és a tudományos közélet számottevő szereplője. A Kar a változásokban rejlő pozitív lehetőségek kiaknázása érdekében aktív kapcsolatot tart fenn a magyarországi gyógypedagógus-képzésben részt vevő felsőoktatási intézményekkel. Folyamatosan alakítja az együttműködések tartalmi és szervezeti kultúráját azzal a célkitűzéssel, hogy szinergiát biztosítson a képzőhelyek kapcsolati rendszereiben.
Az Európai Felsőoktatási Térhez való csatlakozás miatt különösen fontos a célzott kapcsolattartás az európai, gyógypedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményekkel, amely az egyik további mozgatórugója a Karon zajló képzésfejlesztési folyamatnak. A 2012-ben alakult Gyógypedagógiai Továbbképző Központ, a fogyatékossággal élő személyek szükségleteit, az erre épülő tágabb értelemben vett szakmai igényeket, valamint a munkaerőpiaci folyamatokat szem előtt tartva alakítja továbbképzési portfólióját, annak érdekében, hogy a Kar stratégiai céljaihoz illeszkedő széleskörű és színvonalas továbbképzési kínálattal álljon az érdeklődők rendelkezésére.

A hagyomány és az innováció teljes összhangja

Több mint 110 éve a világ első gyógypedagógus-képző felső iskolájaként intézményünk egyszerre őrzi hagyományait és újul meg folyamatosan, tartja vezető szerepét hazánk és a kelet-közép-európai régió pedagógusképző intézményei között, járul hozzá az ország legnépszerűbb tudományegyetemének kiemelkedő teljesítményéhez. Karunk történetének és szakmai szerepvállalásának hagyományosan része az intenzív nemzetközi kapcsolatok építése és ápolása, mellyel a hazai gyógypedagógiai, fogyatékosságtudományi képzés és kutatási potenciál versenyképességét kívánjuk erősíteni Európában és világszerte.

Európában és a közép-kelet-európai régióban egyedülálló sokszínű és sokszintű képzési kínálat

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Európában egyedülálló sokszínű és sokszintű képzési programokat kínál. A nyolc féléves gyógypedagógus képzés nyolc szakiránya egyedülálló és kiemelkedő Európában és a régióban. A ráépülő mesterképzések, valamint a gyógypedagógiai doktori programban való részvételi lehetőség a teljes tanulmányi életutat biztosítja.

Gyakorlatorientált képzés

A különböző profilú gyakorlatok során a hallgatóknak lehetőségük nyílik, hogy megismerjék a gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismeretek oktatásának kereteit, illetve az ilyen tartalmú képzések fejlesztésének módszertanát.

Pezsgő tudományos közélet

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar aktív szereplőként igyekszik lehetőséget teremteni egyrészt a kari vélemények és tapasztalatok, másrészt pedig a civil, egyházi és állami fogyatékosságügyi politikák és innovatív fejlesztések bemutatására, szakmai viták generálására. Számos konferenciának, szakmai műhelynek ad otthont a Kar. A nyolc szakirányhoz illeszkedő tudományos tevékenység a tudományos műhelyek megközelítőleg 30, jelenleg futó kutatási projektjében, valamint individuális kutatómunkákban jelenik meg.

Kutatás, fejlesztés és innováció – folyamatos mozgásban

A Kar a gyógypedagógiai és fogyatékosságtudományi területen zajló nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs programokban is részt vesz. Oktatóink, kutatóink, munkatársaink számos nemzetközi szervezet tevékenységét mozdítják elő, K+F+I hálózatok aktív tagjaiként gazdagítják a gyógypedagógia és fogyatékosságtudomány eredményeit, elősegítve ezzel a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok és fogyatékossággal élő felnőttek társadalmi inkluzióját. Bilaterális szerződéseink illeszkednek az Erasmus+ University Charter elvárásaihoz, kapcsolataink a kölcsönösségen és a minőségi együttműködésen alapulnak.

Szerteágazó nemzetközi lehetőségek

A nemzetköziesítés dimenziója több területen keresztül hatja át a kar tevékenységeit a stratégiai kutatás- és képzésfejlesztési szinttől, a középtávú gyógypedagógiai és fogyatékosságtudományi innovációk megtervezésén és megvalósításán keresztül, egészen a mindennapokban megvalósuló, tényekre épülő tanulásszervezési, oktatási, módszertani munkáig.

ELTE Youtube csatorna:
www.youtube.com/user/ELTEfilm/

Az ELTE Arcai: Stefanik Krisztina pszichológus, autizmus-szakértő
www.youtube.com/watch?v=GvLKQtlWUHI
készült:2017

Az ELTE Arcai: Zászkaliczky Péter gyógypedagógus
www.youtube.com/watch?v=yl4TgtgWoZM
készült:2018

Programme structure

GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK BEMUTATÁSA

A képzés részleteiről további információk olvashatók az alábbi linken:

barczi.elte.hu/content/gyogypedagogia-alapkepzesi-ba-szak-bemutatasa.t.257?m=87

Milyen ismereteket sajátíthatsz el?

Az első két év alatt a különböző tudományterületek alapismereteinek (pl. orvostudomány, társadalomtudomány, pedagógia, pszichológia) elsajátítása mellett szaknyelvi oktatásban (angol vagy német nyelven), egészség- és testnevelésben részesülnek a hallgatók. Főbb tantárgyak: fejlődés- és neveléslélektan, személyiség- és szociálpszichológia, fejlődéstan, gyógypedagógiai pszichodiagnosztika.

A képzés második felében a választott szakirány(ok)nak megfelelő szakterületi és szakirányú ismeretek elsajátítása történik, nemcsak elméletben, hanem számos szakmai gyakorlaton keresztül egyaránt. Főbb tantárgyak: gyógypedagógia-történeti, szakkórtani, szakpszichológiai ismeretek, gyógypedagógiai diagnosztika, pszichodiagnosztikai eljárások, a gyógypedagógus szakma és szakterületeinek gyakorlati, módszertani ismeretei; oktató, nevelő, fejlesztő, segítő terápiás eljárások módszertana.

Milyen szakirányok közül választhatsz?

Autizmus spektrum pedagógiája

A szakirány az autizmussal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, fejlesztési tervek kidolgozására, a gyógypedagógiai feladatok ellátására készít fel az egészségügy, korai fejlesztés, oktatás valamint a szociális intézmények színterein.

Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája

A szakirány a korai fejlesztés, a speciális óvodai és iskolai nevelés, oktatás színterein biztosított gyógypedagógiai segítségnyújtásra, az értelmileg akadályozott és halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok, felnőttek nevelésére, oktatására, fejlesztésére, egyéni és csoportos fejlesztő valamint terápiás foglalkozások irányítására készít fel.

Hallássérültek Pedagógiája

A szakirány a csecsemő-, gyermek-, ifjúkorú, és felnőtt hallássérültek szakszerű gyógypedagógiai ellátására készít fel, a végzett szakemberek speciális óvodai, iskolai nevelési és differenciált oktatási feladatokat látnak el, illetve a hallássérült felnőttek rehabilitálását végzik.

Látássérültek Pedagógiája

A szakirány a látássérülés felismerésére, a látássérült gyermekek korai gondozására, fejlesztésére, speciális óvodai és iskolai nevelésére, oktatására, valamint látássérült felnőttek foglalkoztatására és komplex rehabilitációjára készít fel.

Logopédia

A szakirány a hang-, beszéd-, nyelvi és kommunikációs zavarokban, a specifikus tanulási zavarokban és a gyermekkori nyelészavarokban érintett személyek logopédiai ellátásához tartozó prevenciós, diagnosztikai, terápiás és rehabilitációs tevékenységre készít fel.

Pszichopedagógia

A szakirány a nehezen kezelhető, személyiség- viselkedés- és teljesítményzavarokkal küzdő gyermekek, fiatalok, felnőttek oktatására, gyógyító nevelésére, gondozására, társadalmi beilleszkedésük elősegítésére készít fel.

Szomatopedagógia

A szakirány a mozgáskorlátozottság felismerésére, a mozgáskorlátozott valamint halmozottan fogyatékos gyermekek korai gondozására, fejlesztésére, óvodai és iskolai nevelésére, oktatására, foglalkoztatására és mozgásnevelésére készít fel.

Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája

A szakirány a tanulásban akadályozott – enyhén értelmi fogyatékosnak minősítettek, illetve nehezen tanuló – gyermekek speciális nevelési szükségleteinek megállapítására, gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás és prevenciós feladatok ellátására készít fel.

Career opportunities

GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK BEMUTATÁSA

A képzés részleteiről további információk olvashatók az alábbi linken:

barczi.elte.hu/content/gyogypedagogia-alapkepzesi-ba-szak-bemutatasa.t.257?m=87

Hol tanulhatsz tovább a BA képzés után?

A BA képzés végeztével az alábbi mesterképzési szakokon van lehetőség továbbtanulásra:

gyógypedagógia mesterképzési szak,

interkulturális pszichológia és pedagógia mesterképzési szak,

neveléstudományi mesterképzési szak,

kisebbségpolitika mesterképzési szak,

komplex rehabilitáció mesterképzési szak,

kriminológia mesterképzési szak.

Hol lehet elhelyezkedni gyógypedagógusként?

Az országban még mindig hiány van képzett gyógypedagógusokból. A gyógypedagógiai felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezők több mint fele a köznevelés intézményeiben helyezkedik el, a nevelési, oktatási intézmények mellett a pedagógiai szakszolgálatok, szakmai szolgálatok, intézetek is kínálnak munkalehetőséget. Az integrált nevelés keretében a köznevelésben és felsőoktatásban részt vevő gyermekek, tanulók, hallgatók arányának fokozatos növekedésével olyan szakemberek alkalmazása szükséges, akik az integrált/inkluzív nevelés-oktatás területén szervező, tanácsadó, tanulást és életvezetést segítő feladatokat látnak el. Gyógypedagógus szakembert foglalkoztatnak az egészségügy, a gyermekvédelem, a szociális ellátórendszer, a civil szervezetek és az igazságügy egyes intézményeiben is. A gyógypedagógusok jelenlegi és várható foglalkoztatásának sokféle és bővülő színterei a képzéstől azt igénylik, hogy korábbi struktúráját árnyalja, gazdagítsa, hogy az alapképzésből olyan szakemberek kerüljenek ki, akik az érintett személyek szakirányú ellátására felkészültek.

Sponsor logo
Sponsor logo