Logo of Eötvös József College

BAóvodapedagógus_hu

More information

ejf.hu 

Overview

Program description:
For the kindergarten teacher training programme- a 6-semester training- we are looking for matriculated candidates who would like to work with 3-7 years old children, who are child-centered and have the capacity to establish good relationships. Our aim is to educate teachers, who have a solid professional knowledge, and, with the right methodology, are able to help in the development of the multi-faceted personalities and abilities of kindergarten children.

Entry requirements:
Secondary school leaving certificate, aptitude test (medical and speech)

Entrance exam:
Yes

Type of entrance exam:
oral

Entrance exam location:
Baja, Hungary

Entrance exam description:
The Institutional Stipendium Hungaricum Coordinator – based on the Tempus Public Foundation’s submitted list – will contact with Applicants via mail. The e-mail contains the schedule of the recruiting process – including the details of aptitude written and oral exams.
Applicant’s recruiting scores are determined as follows: – Results of candidate’s preliminary studies (secondary school graduations) – Results of the aptitude writing and verbal exams. During the recruiting process, the Committee examined the Applicant’s motivation background and knowledge of a foreign language.

Contact:
Mr. Andor Pajrok
International Relation Officer
pajrok.andor@ejf.hu
Department contact:
Dr. Zita Bakacsi
bakacsi.zita@ejf.hu

Preparatory year available:
No

Specialisation year available:
No

Minimum number of scholarship holders:
2

Maximum number of scholarship holders:
35

A program leírása:
Óvodapedagógus szakra – 6 féléves képzésre – várjuk azokat az érettségizett jelentkezőket, akik a 3–7 éves óvodás gyermekek nevelésével szeretnének foglalkozni, gyermekközpontúak és jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkeznek. Célunk olyan pedagógusok képzése, akik biztos szakmai tudással, hatékony módszertani felkészültséggel segítik az óvodás gyermekek személyiségének, képességeinek sokoldalú fejlődését.


Belépési követelmények:
Középiskolai érettségi bizonyítvány, alkalmassági vizsga

Felvételi vizsga:
Igen

A felvételi vizsga típusa:
szóbeli

Felvételi vizsga helye:
Baja, Magyarország

Felvételi vizsga leírása:
Az Intézményi Stipendium Hungaricum koordinátor – a Tempus Közalapítvány beküldött listája alapján – felveszi a kapcsolatot a Pályázókkal. Az e-mail tartalmazza a felvételi folyamat ütemezését – beleértve az alkalmassági írásbeli és szóbeli vizsgák részleteit.
A jelentkező toborzási pontszámát a következőképpen határozzák meg: – A jelölt előzetes tanulmányainak eredményei (középiskolai végzettség) – Az alkalmassági írás és szóbeli vizsgák eredményei. A felvételi eljárás során a Bizottság megvizsgálta a Pályázó motivációs hátterét és idegen nyelv ismeretét.

Koordinátor:
Pajrok Andor
Nemzetközi kapcsolattartó
pajrok.andor@ejf.hu
Szak elérhetőség:
Dr. Zita Bakacsi
bakacsi.zita@ejf.hu

Előkészítő év elérhető:
Nem

Rendelkezésre álló szakirány:
Nem

Az ösztöndíjasok minimális száma:
2

Az ösztöndíjasok maximális száma:
35

Programme structure

For the kindergarten teacher training programme- a 6-semester training- we are looking for matriculated candidates who would like to work with 3-7 years old children, who are child-centered and have the capacity to establish good relationships. Our aim is to educate teachers, who have a solid professional knowledge, and, with the right methodology, are able to help in the development of the multi-faceted personalities and abilities of kindergarten children.
The number of credits to be collected during the 6 semester course is 180 credits. the orientation of the program: practice-oriented (60-70 percent), the credit value assigned to the preparation of the dissertation: 10 credits, the minimum credit value of related practical training outside the institution: 10 credits. The disciplines leading to the vocational qualification, the fields of specialization from which the program is built: social sciences, informatics, pedagogy, psychology, health sciences, nursery, institutional early childhood education, development aid, care methodology and practical training. The aim of the training is to train educators of infants and young children, who are suitable in terms of their knowledge, abilities and attitudes to meet, educate and help the development of the physical and mental needs of children under the age of three.

Óvodapedagógus szakra – 6 féléves képzésre – várjuk azokat az érettségizett jelentkezőket, akik a 3–7 éves óvodás gyermekek nevelésével szeretnének foglalkozni, gyermekközpontúak és jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkeznek. Célunk olyan pedagógusok képzése, akik biztos szakmai tudással, hatékony módszertani felkészültséggel segítik az óvodás gyermekek személyiségének, képességeinek sokoldalú fejlődését.
A 6 féléves képzés során összegyűjtendő kreditek száma 180 kredit. a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék), a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit, az intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: társadalomtudomány, informatika, pedagógia, pszichológia, egészségtudomány, a bölcsődei, intézményes kisgyermeknevelés, fejlődéssegítés, gondozás módszertana és gyakorlati képzés. A képzés célja csecsemő- és kisgyermeknevelők képzése, akik tudásukat, képességeiket és attitűdjeiket tekintve alkalmasak a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítésére, nevelésére, fejlődésének segítésére.

Career opportunities

After the training, the student is able to perform the tasks of educating young children in kindergartens and in the educational institution for three- to six-year-olds with the autonomy and responsibility expected on the basis of his / her professional competence.

Képzést követően a hallgató képes óvódákban és a három-hat éves korosztály nevelő intézményben a kisgyermeknevelői feladatokat a szakmai kompetenciája alapján elvárható autonómiával és felelősséggel ellátni.