More information

barczi.elte.hu 

barczi.elte.hu/logopedia_ma_bemutatasa 

Overview

GYÓGYPEDAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) BEMUTATÁSA

A képzés részleteiről további információk olvashatók az alábbi linken:

barczi.elte.hu/content/gyogypedagogia-mesterkepzesi-szak-ma-bemutatasa.t.253

Kapcsolattartó személy

Dr. Márkus Eszter
ELTE BGGYK oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes
email: oktatas@barczi.elte.hu

Mi a képzésünk célja?

Olyan fogyatékosságügyi szakemberek képzése, akik szakismereteik birtokában holisztikus, etikai megalapozottságú emberképpel képesek a nevelési, terápiás és rehabilitációs dominanciájú, multidiszciplináris társadalomtudományként értelmezett gyógypedagógia-tudomány és határtudományai legkorszerűbb eredményeinek szintetizálására. Alkalmasak a teória és praxis kölcsönhatásainak vizsgálatára és értelmezésére, valamint szakmai tevékenységük széles körű reflektálására, az elméleti modellek és gyakorlati módszerek továbbfejlesztésére és nemzetközi összehasonlítására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

Kinek a jelentkezését várjuk?

A mesterképzési (MA) szakra bármely szakirányon szerzett gyógypedagógia szakos (BA) alapdiplomával, vagy korábban bármely szakon, szakterületen, szakágon szerzett főiskolai szintű gyógypedagógiai tanári, gyógypedagógusi oklevéllel lehet jelentkezni.

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar nyitott a fogyatékossággal élő és tartósan beteg hallgatók fogadására. A Karon működik a Speciális Szükségletű Hallgatók Segítő Testülete (SHST). A kari fogyatékosügyi koordinátorok: dr. Fazekas Ágnes Sarolta, és Kovács Johanna elérhetősége: 1097 Budapest, Ecseri út 3.,A/23-as szoba, telefon: 358-5579, e-mail: karikoordinator@barczi.elte.hu Az egyéni lehetőségekhez és szükségletekhez leginkább illeszkedő szakirányok megtalálása érdekében javasolt még a képzés megkezdése előtt a személyes konzultáció kari koordinátorokkal valamint a szakirányfelelősökkel és a szaktanszékek munkatársaival, annak érdekében, hogy a jelentkező tanulmányai és karrierútja optimálisan alakulhasson és a hallgató minden szükséges támogatást megkaphasson tanulmányai folytatásához.

Milyen ismeretek sajátíthatók el?

Humántudományi ismeretek: a neveléstudomány új irányzatai, társadalompolitika, kutatómunka; az integratív/inkluzív gyógypedagógia társtudományi alapjai, úgymint a képességfejlődés pszichológiai alapjai, nyelvészeti alapismeretek.
Gyógypedagógia-elmélet (a fogyatékosság probléma- és társadalomtörténete, az integráció és a
differenciáló pedagógia összefüggései, összehasonlító gyógypedagógia, antropológiai és etikai modellek a gyógypedagógiában), az integratív/inkluzív gyógypedagógia szakmai alapjai (segítő szakmák és értékek,szakmai szolgáltatási rendszerek a gyógypedagógiában); további választható ismeretkörök: az egyes fogyatékosságtípusok jellemzői, gyógypedagógiai pszichopatológia, a fogyatékosság mint komplex jelenség, akadályozott emberek szexuális szocializációja.
Ezen kívül az alapképzési szakiránnyal megegyező specifikus ismeretek az értelmileg akadályozott, hallássérült, látássérült, mozgáskorlátozott, tanulásban akadályozott személyek, valamint a logopédiai és pszichopedagógiai megsegítést igénylő személyek számára.

Megjegyzések:

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Milyen dokumentumokat igényelnek az intézmények a felvételi jelentkezéshez?
Megjegyzés: in special needs education (at least 180 credit)

További megjegyzés Képzés neve: F5: gyógypedagógiai terápia specializáció


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar ma nemcsak az egyetlen olyan gyógypedagógiai felsőoktatási intézmény, amely mind a nyolc fogyatékossági területre képez szakembereket – autizmus spektrum pedagógiája szakiránya BA-szinten egyedülálló Európában –, hanem egyben a gyógypedagógia meghatározó hazai kutatóhelye, tudományos műhelye és a tudományos közélet számottevő szereplője. A Kar a változásokban rejlő pozitív lehetőségek kiaknázása érdekében aktív kapcsolatot tart fenn a magyarországi gyógypedagógus-képzésben részt vevő felsőoktatási intézményekkel. Folyamatosan alakítja az együttműködések tartalmi és szervezeti kultúráját azzal a célkitűzéssel, hogy szinergiát biztosítson a képzőhelyek kapcsolati rendszereiben.
Az Európai Felsőoktatási Térhez való csatlakozás miatt különösen fontos a célzott kapcsolattartás az európai, gyógypedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményekkel, amely az egyik további mozgatórugója a Karon zajló képzésfejlesztési folyamatnak. A 2012-ben alakult Gyógypedagógiai Továbbképző Központ, a fogyatékossággal élő személyek szükségleteit, az erre épülő tágabb értelemben vett szakmai igényeket, valamint a munkaerőpiaci folyamatokat szem előtt tartva alakítja továbbképzési portfólióját, annak érdekében, hogy a Kar stratégiai céljaihoz illeszkedő széleskörű és színvonalas továbbképzési kínálattal álljon az érdeklődők rendelkezésére.

A hagyomány és az innováció teljes összhangja

Több mint 110 éve a világ első gyógypedagógus-képző felső iskolájaként intézményünk egyszerre őrzi hagyományait és újul meg folyamatosan, tartja vezető szerepét hazánk és a kelet-közép-európai régió pedagógusképző intézményei között, járul hozzá az ország legnépszerűbb tudományegyetemének kiemelkedő teljesítményéhez. Karunk történetének és szakmai szerepvállalásának hagyományosan része az intenzív nemzetközi kapcsolatok építése és ápolása, mellyel a hazai gyógypedagógiai, fogyatékosságtudományi képzés és kutatási potenciál versenyképességét kívánjuk erősíteni Európában és világszerte.

Európában és a közép-kelet-európai régióban egyedülálló sokszínű és sokszintű képzési kínálat

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Európában egyedülálló sokszínű és sokszintű képzési programokat kínál. A nyolc féléves gyógypedagógus képzés nyolc szakiránya egyedülálló és kiemelkedő Európában és a régióban. A ráépülő mesterképzések, valamint a gyógypedagógiai doktori programban való részvételi lehetőség a teljes tanulmányi életutat biztosítja.

Gyakorlatorientált képzés

A különböző profilú gyakorlatok során a hallgatóknak lehetőségük nyílik, hogy megismerjék a gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismeretek oktatásának kereteit, illetve az ilyen tartalmú képzések fejlesztésének módszertanát.

Pezsgő tudományos közélet

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar aktív szereplőként igyekszik lehetőséget teremteni egyrészt a kari vélemények és tapasztalatok, másrészt pedig a civil, egyházi és állami fogyatékosságügyi politikák és innovatív fejlesztések bemutatására, szakmai viták generálására. Számos konferenciának, szakmai műhelynek ad otthont a Kar. A nyolc szakirányhoz illeszkedő tudományos tevékenység a tudományos műhelyek megközelítőleg 30, jelenleg futó kutatási projektjében, valamint individuális kutatómunkákban jelenik meg.

Kutatás, fejlesztés és innováció – folyamatos mozgásban

A Kar a gyógypedagógiai és fogyatékosságtudományi területen zajló nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs programokban is részt vesz. Oktatóink, kutatóink, munkatársaink számos nemzetközi szervezet tevékenységét mozdítják elő, K+F+I hálózatok aktív tagjaiként gazdagítják a gyógypedagógia és fogyatékosságtudomány eredményeit, elősegítve ezzel a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok és fogyatékossággal élő felnőttek társadalmi inkluzióját. Bilaterális szerződéseink illeszkednek az Erasmus+ University Charter elvárásaihoz, kapcsolataink a kölcsönösségen és a minőségi együttműködésen alapulnak.

Szerteágazó nemzetközi lehetőségek

A nemzetköziesítés dimenziója több területen keresztül hatja át a kar tevékenységeit a stratégiai kutatás- és képzésfejlesztési szinttől, a középtávú gyógypedagógiai és fogyatékosságtudományi innovációk megtervezésén és megvalósításán keresztül, egészen a mindennapokban megvalósuló, tényekre épülő tanulásszervezési, oktatási, módszertani munkáig.

ELTE Youtube csatorna:
www.youtube.com/user/ELTEfilm/

Az ELTE Arcai: Stefanik Krisztina pszichológus, autizmus-szakértő
www.youtube.com/watch?v=GvLKQtlWUHI
készült:2017

Az ELTE Arcai: Zászkaliczky Péter gyógypedagógus
www.youtube.com/watch?v=yl4TgtgWoZM
készült:2018Contact:
Kas Bence
Associate Professor,
logopedia@barczi.elte.hu

Preparatory year available: No

Specialisation year available: No

Minimum number of scholarship holders: 1

Maximum number of scholarship holders: 5

Programme structure

https://barczi.elte.hu/content/logopedia-mesterkepzesi-szak-ma-nappali-tagozatos-tanterv.t.2276

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment