More information

uni-mate.hu/..l-alapk%C3%A9pz%C3%A9s/20123 

Overview

A képzési cél olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi szervezeteinek kialakítására, működtetésére, valamint számviteli szakfeladatok irányítására, a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, a számítástechnika felhasználásával való fejlesztésére, megszervezésére, a beszámolási kötelezettség teljesítésére, a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére, működtetésére, a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában (Pénzügy MsC. valamint Számvitel MsC.) történő folytatásához.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök a következők:

közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek (matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretkörök
társadalomtudományi alapismeretek (EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia
szakmai törzsanyag (pénzügyek, jog, pénzügyi számítások és pénzügyi piacok, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi számvitel, vezetői számvitel alapjai, elemzés-ellenőrzés módszertana, üzleti tervezés, a pénzügyi és számviteli informatika, sajátos számviteli esetek elszámolására vonatkozó ismeretek, továbbá választható szakirányok (pénzügyi, számviteli) tárgyai amelyek a szak törzsanyagához, a pénzügyi vagy számviteli szakágakhoz kapcsolódó, a szakképzettség részeként megszerezhető speciális tudást biztosító ismeretek
Az alapszakon a 7. félévben összefüggő gyakorlati képzés – az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontokon túlmenően – történik 30 kreditpont értékben. Alapdiploma (BA) megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Az alapfokozat birtokában a pénzügy és számvitel alapszakon végzettek alkalmasak:

a pénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések előkészítésére, a hitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok készítésére, értékelésére,
önálló finanszírozási döntésekre, a mérlegbeszámoló elkészítésére,
a vagyonra és üzleti működésre vonatkozó beszámolók önálló összeállítására, elemzésére, számviteli politika, számviteli szabályzatok készítésére
gazdasági folyamatok, szervezeti események komplex pénzügyi, számviteli következményeinek meghatározására,
gazdálkodási, likviditási és hatékonysági követelmények összehangolására.

Szakfelelős:
Dr. Zéman Zoltán
egyeytemi tanár
zeman.zoltan@uni-mate.hu

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States