More information

ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Overview

Entrance exam:
Yes

Type of entrance exam:
oral

Entrance exam location:
Electronic

Entrance exam description:
Making a 100-point ranking out of the admission requirements. 50 point could be given for the basic previous academic achievement and the other 50 point could be reached for the oral entrance exam.

Contact:
Ms Erika Szilágyi-Kispap
international coordinator
contact@gamma.ttk.pte.hu

Career opportunities

Képzés célja:
A cél olyan okleveles geográfusok képzése, akik felkészültek az alapvető természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi törvényszerűségek megértésére, ezek alapján eredeti szakmai megoldások kifejlesztésére és alkalmazására (beleértve a kutatást is), az eredmények bemutatására, szakértők és alkalmazók felé történő kommunikálására. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak legyenek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Elhelyezkedési lehetőségek:
Mesterszakosaink is elsősorban a specializációban elsajátított ismeretek, az megszerzett általánosabb kompetenciák és képességek, valamint a geoinformatikai tudásuk alapján képesek igen sikeresen elhelyezkedni. Nem csak könnyebben találnak munkát a csak alapvégzettséggel rendelkezőkhöz képest, hanem jobb, magasabb hozzáértést és nagyobb önállóságot rendelkező munkakörökben találnak állást, a köz- és részben a magánszférában.
Geoinformatikusként önkormányzatoknál, térinformatikai alkalmazások fejlesztésével foglalkozó vállalkozásoknál, közműcégeknél, közigazgatásban, például földhivataloknál.
Területfejlesztőként elsősorban a közszféra különböző szintjein (országos, regionális, megyei), mint területi tervező, vagy területfejlesztési menedzser, önkormányzatoknál településfejlesztési referensként, illetve pályázatírással, tervezéssel, tanácsadással foglalkozó magáncégeknél. A geomorfológia szakirányokon végzetteket a természet- és a környezetvédelem, vízgazdálkodás és árvízvédelem, valamint a katasztrófavédelem intézményei várják változatos munkakörökkel. A turizmust választók elsősorban helyi és térségi önkormányzatok és általuk működtetett társulások, térségi szervezetek munkatársai lehetnek, valamint sikeresen helyezkednek el a magánszféra számtalan vállalkozásánál. Természetesen mindegyik szakirány elvezethet a tudományos pályák felé, ennek feltétele a doktori képzésbe történő beiratkozás.

The purpose of the program:
The aim of the program is to educate geographers, who are prepared to understand the geographical background of natural, environmental, technical and human phenomenon and to adapting and developing innovative methods and solutions for geographical problems. They are able to present and communicate their achievements towards the experts and policy makers. Their knowledge is appropriate to continue their studies in PhD-programs.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment