Logo of Eötvös József College

BAgazdálkodási és menedzsment

More information

ejf.hu 

Overview

Program description:
The BA in Management and Business Administration from Eötvös József College is the basic qualification at higher education level for specialists in the field of Economics. Two specializations are possible within this BA, namely Logistics and Small and Medium Size Enterprise Management. The specialization in Logistics focuses on the logistical support of production procedures, including inventories, packaging and delivery, with modules on international market models. The specialization in Small and Medium Size Enterprise Management focuses on the financial, marketing and quality assurance management of small and medium­ sized businesses.

Entry requirements:
Secondary school leaving certificate

Entrance exam:
Yes

Type of entrance exam:
oral

Entrance exam location:
Electronic

Entrance exam description:
The Institutional Stipendium Hungaricum Coordinator – based on the Tempus Public Foundation’s submitted list – will contact with Applicants via mail. The e-mail contains the schedule of recruiting process – including the details of on-line written and oral exams. The result of on-line written exam will be verified by Recruiting Committee (Institutional Stipendium Hungaricum Coordinator, Head of the Institution and a Teacher of studying area) and undertake the Skype interview. Applicant’s recruiting scores are determined as follows: – Results of candidate’s preliminary studies (secondary school graduations) – Results of the online writing and verbal exams. During the recruiting process the Committee examined the Applicant’s motivation background and knowledge of a foreign language.

Contact:
Mr. Andor Pajrok
International Relation Officer
pajrok.andor@ejf.hu

Preparatory year available:
No

Specialisation year available:
No

Minimum number of scholarship holders:
2

Maximum number of scholarship holders:
35

A program leírása:
Az Eötvös József Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment alapképzése a közgazdasági szakemberek felsőfokú végzettségét jelöli. Két szakirány lehetséges ezen a BA-n belül: logisztika, valamint a kis- és közepes méretű vállalatvezetés. A logisztikai szakterület a gyártási eljárások logisztikai támogatására összpontosít, beleértve a készleteket, a csomagolást és a szállítást, a nemzetközi piaci modellek moduljaival. A kis- és közepes méretű vállalkozások menedzsmentje a kis- és középvállalkozások pénzügyi, marketing és minőségbiztosítási irányítására összpontosít.


Belépési követelmények:
Középiskolai érettségi bizonyítvány

Felvételi vizsga:
Igen

A felvételi vizsga típusa:
szóbeli

Felvételi vizsga helye:
Elektronikus

Felvételi vizsga leírása:
Az Intézményi Stipendium Hungaricum koordinátor – a Tempus Közalapítvány beküldött listája alapján – postai úton felveszi a kapcsolatot a Pályázókkal. Az e-mail tartalmazza a felvételi folyamat ütemezését – beleértve az on-line írásbeli és szóbeli vizsgák részleteit. Az on-line írásbeli vizsga eredményét a Toborzó Bizottság (Intézményi Stipendium Hungaricum koordinátor, intézményvezető és tanulmányi terület tanár) ellenőrzi, és elvégzi a Skype-interjút. A jelentkező toborzási pontszámát a következőképpen határozzuk meg: – A jelölt előzetes tanulmányainak eredményei (középiskolai végzettség) – Az online írásbeli és szóbeli vizsgák eredményei. A felvételi folyamat során a Bizottság megvizsgálta a pályázó motivációs hátterét és idegen nyelv ismeretét.

Kapcsolatba lépni:
Pajrok Andor
Nemzetközi kapcsolatokért felelős
pajrok.andor@ejf.hu

Előkészítő év elérhető:
Nem

Rendelkezésre álló szakirány:
Nem

Az ösztöndíjasok minimális száma:
2

Az ösztöndíjasok maximális száma:
35

Programme structure

The number of credits to be collected during the 7-semester course is 180 + 30 credits. The orientation of the program: practice-oriented (60-70 percent), the minimum credit value of related practical training outside the institution: 30 credits, of which the credit value assigned to the preparation of the dissertation: 10 credits. The internship is one semester, with a minimum of twelve weeks of internships. The disciplines leading to the qualification, the fields of specialization from which the program is built: economic, methodological and business knowledge, social science knowledge, and management and management professional knowledge. The aim of the training is to train economic professionals who, with their knowledge of economics, applied economics and methodology, and the knowledge acquired within the specializations, are able to get to know, plan and analyze the operational processes and economic relations of economic organizations and institutions.

A 7 féléves képzés során összegyűjtendő kreditek száma 180+30 kredit. A szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék), intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit, amelyből a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit. A szakmai gyakorlat egy félév, minimum tizenkettő hét összefüggő gyakorlatot jelent. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek, társadalomtudományi ismeretek és gazdálkodási és menedzsment szakmai ismeretek. A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére.

Career opportunities

The purpose of the training is to train economic professionals, who will be capable of planning and analyzing the processes of economic organizations and institutions, management, a business organization as well as entrepreneurial activities and processes. In addition, they acquire the required knowledge in order to be able to continue in the second cycle of the training. Our goal is for students to be able to work in the business environment, at budgetary organizations, or other organizations/companies straight after graduation.

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére. Célunk, hogy hallgatóink közvetlenül a végzés után képesek legyenek munkába állni az üzleti életben, költségvetési szerveknél vagy egyéb szervezeteknél.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment