Logo of University of Sopron

BAóvodapedagógus

University of Sopron
Hungary, Sopron
Benedek Elek Faculty of Pedagogy Hungary, 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
More information

bpk.uni-sopron.hu/mk-1 

Overview

Nincs felvételi. A szak célja a képesítési követelmények alapján kidolgozott saját tantervi célok végrehajtása, amelynek eredményeként a korszerű és sokszínű óvodai nevelésre alkalmas óvodapedagógusok képzésével szilárd elméleti tudásra épülő, az ismereteket változó körülmények között alkalmazni tudó, egy-egy területen speciális ismeretekkel rendelkező, önművelésre, önfejlődésre képes hallgatók kapjanak diplomát.

Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. A nemzetiségi szakirányt választó óvodapedagógusok képesek az óvodás gyermekek magyar nyelven és nemzetiségi nyelven történő nevelésére.

Közös kompetenciák az óvodapedagógus, tanító képzési ágban
a hallgatók ismerik:
- a kisgyermekkori nevelés és oktatás történetének egyetemes és magyar
jellemzőit,
- a gyermekek fejlődésének pszichológiai sajátosságait,
- Magyarország legújabbkori történetének és társadalmának kérdésköreit,
- az információs és kommunikációs technika használatához szükséges
eljárásokat, tudnivalókat.
Az alapfokozatot birtokában – a nemzetiségi szakirányt is figyelembe véve
- az óvodapedagógusok


a) az ismereteket illetően bizonyították, hogy
- ismerik és értik a társadalmi változások, a közoktatás és az óvodai
nevelés összefüggéseit;
- ismerik a tartalmi szabályozás dokumentumait;
- ismerik az óvodáskorú gyermek személyiségének fejlődési sajátosságait;
- ismerik a nevelés és fejlesztés elméletét, az óvodás korosztály
differenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, azok
tervezését, módszereit, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos
helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait, a családdal való
együttnevelés lehetőségeit;
- az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges
szaktudományos és művészeti ismeretekkel rendelkeznek;
- elsajátították a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani
ismereteket az anyanyelvi nevelés, a játék, a mese-vers, az ének-zene, a
vizuális tevékenység, a mozgás és a környezet tevékeny megismerése
területén;
- ismerik az élményszerű óvodai életmódszervezés lehetőségeit;
- tájékoztatták az egészségre nevelés és a mentális egészség
védelmének elvi és gyakorlati kérdéseiben;
- ismerik az óvodai mérés, értékelés és minőségfejlesztés elveit,
módszereit.


b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak
- az óvodás korú gyermekek személyiségfejlődéséhez szükséges
feltételek biztosítására,
- óvodapedagógusi nevelő tevékenység ellátására,
- kompetenciájukból adódó szakmai lehetőségeik és feladataik
felmérésére;
- problémák felismerésére, azok kritikus elemzésére és konfliktushelyzetek
megoldására;
- pedagógiai döntésekre;
- előítéletmentesen az inter- és multikulturális nevelésre;
- a családokkal való együttműködésre;
- a társintézményekkel, fenntartókkal való kapcsolattartásra;
- a szakszolgálatokkal szakmai partnerség kialakítására;
- önálló tanulással és/vagy szervezett továbbképzésekkel új kompetenciák
elsajátítására.
- idegen nyelven alapszinten kommunikálni.


c) szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek
- önismerettel; önértékelési képességekkel; önérvényesítés,
önmenedzselés képességével; sikerorientált beállítódással;
minőségtudattal;
- gyermek- és emberismerettel, gyermekközpontú szemlélettel,
játszóképességgel,
- fejlett kommunikációs képességgel,
- társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és
feladatvállalással,
- az egyetemes emberi és nemzeti normák tiszteletével, tudatos
értékválasztási képességgel;
- a team-munkához szükséges kooperációs képességgel;
- környezettudatos magatartással.A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél? igenMegjegyzés:

Programme structure

Néhány tárgy a szak kínálatából:
Társadalom- és természettudományok: pl. filozófia, etika, művelődés- és neveléstörténet, szociológia, anatómia-élettan-egészségfejlesztés informatika
Pszichológia: pl. általános és fejlődéspszichológia, személyiség- és játékpszichológia, önismeret
Pedagógia: pl. nevelés- és oktatáselmélet, óvodapedagógia, játékpedagógia, bábpedagógia, gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia
Szakmai-módszertani tárgyak: pl. anyanyelvi nevelés és módszertana (népköltészet, gyermekirodalom stb.) és vizuális nevelés és módszertana (alapozó vizuális stúdiumok, népművészet, kézművesség stb.) környezeti nevelés és módszertana (ökológia és környezetvédelem az óvodában, természetismeret stb.) ének-zenei nevelés és módszertana (hangszerismeret, személyiségfejlesztés zenével stb.), testnevelés és módszertana (gimnasztika, torna, atlétika, gyógytestnevelés stb.)
Gyakorlatok: egyéni és csoportos gyakorlatok a Kar gyakorló óvodáiban, és területi óvodákban, összefüggő külső szakmai gyakorlatok

Felvehető specializációk:
angol nyelv az óvodában
gyermek- és gyógytestnevelés
képzőművészeti és kézműves

Career opportunities

Az óvodapedagógus szakon három év alatt megszerzett diplomával bármely fenntartó (önkormányzat, egyház, civil szervezet és egyéni vállalkozó) által működtetett óvodában rövid idő alatt el lehet helyezkedni.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo